Tehnički fakultet u Rijeci
MAGISTARSKI RADOVI• PRETRAŽIVANJE PO ABECEDI
( A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž )• PRETRAŽIVANJE PO PODRUČJIMA

0

OPĆENITO. ZNANOST I ZNANJE. ORGANIZACIJA. INFORMACIJA...

3

DRUŠTVENE ZNANOSTI. STATISTIKA. EKONOMIJA. PRAVO...

51

MATEMATIKA

53

FIZIKA (MEHANIKA /TOPLINA.TERMODINAMIKA/ ELEKTRICITET. MAGNETIZAM)

614 JAVNO ZDRAVLJE I HIGIJENA. ZAŠTITA OD NESREĆA. PREVENCIJA NESREĆA

62

INŽENJERSTVO. TEHNIKA/TEHNOLOGIJA OPĆENITO

620

ISPITIVANJE MATERIJALA. ENERGETSKA POSTROJENJA, ELEKTRANE

621

STROJARSTVO. NUKLEARNA TEHNOLOGIJA. ELEKTROTEHNIKA

623

VOJNA TEHNIKA

624

CIVILNO I GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

628

SANITARNO INŽENJERSTVO I TEHNIKA. VODA

629

TEHNIKA TRANSPORTNIH VOZILA / TEHNIKA PLOVILA. POMORSKA TEHNIKA. ČAMCI. BRODOVI. BRODOGRADNJA

65

UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJA U INDUSTRIJI, TRGOVINI I KOMUNIKACIJAMA

66

KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

67

RAZNE INDUSTRIJE, ZANATI I OBRTI

69

GRAĐEVINSKI ZANAT. GRAĐEVINSKI MATERIJALI. GRAĐ.PRAKSA I POSTUPCI

72

ARHITEKTURA

 

___________________________________________________________________

POPIS PO AUTORU

A
Avelini, Ivanka: Kratkoročno planiranje proizvodnje u industrijskoj radnoj organizhaciji s posebnim osvrtom na informacije pripreme proizvodnje kao podloga za izradu plana proizvodnje

B
Baničević, Krsto: Analiza iskorištenja energije ispušnih plinova dizel-motora za dodatni pogon osovinskog voda
Banić, Neno: Optimizacija proizvodnje brodova u fazi opremanja primjenom matrične organizacije
Barišić, Branimir: Analiza procesa izvlačenja i istiskivanja primjenom stohastičkog i numeričkog modeliranja
Baučić, Ante: Prilog metodološkom pristupu određivanja prioriteta u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u jugoslavenskoj brodogradnji
Begonja, Davor: Analiza gibanja i opterećenja dvotrupaca
Bilić, Damir: Temeljenje znanstvenog pristupa kod utvrđivanja plana zavarivanja čelika povišene čvrstoće
Blažević, Dalibor: Softverska podrška aktivnostima plansko-izvršne funkcije poduzeća
Bonefačić, Igor: Termodinamička analiza prijelaza topline i prijenosa tvari u ložištu procesne peći
Bračković, Samir: Elastično temeljenje dizel agregata
Bratonja, Pavle: Prilog istraživanju optimalnih odstojanja oslonaca dohvatnika brodskih okretnih dizalica
Braut, Sanjin: Analiza dinamike rotora
Bronzan, Bruno: Analiza teretnoga sustava prirodnoga ukapljenog plina na brodovima i izbor tipa strojarnica
Brusić, Vladimir: Izrada operativnih planova proizvodnje upotrebom računara
Budić, Ivan: Utjecaj tehnoloških i pogonskih parametara na debljinu stijenke tankostijenih odljevaka
Bukša, Ante: Istraživanje raspodjele opterećenja kod zupčanih prijenosa s višestrukim zahvatom
Buljan, Rudolf: Optimalna prirodno-uranska rešetka sa proračunom osnovnih dimenzija reaktora uključivši i primarno kolo hlađenja
Butorac, Jelena: Studija optimalnih mogućnosti zaštite od požara visokih objekata pri projektiranju komunikacija sa posebnim osvrtom na stambene objekte

C
Crnogorac, Slavko: Ispitivanje sklonosti pojavama pukotina navara od austenitnog čelika
Cukor, Goran: Optimizacija procesa obrade odvajanjem strugotine
Cvitković, Jasna: Prilog istraživanju ozubljenja s paraboličnim osnovnim profilom

Č
Čanađija, Marko: Numerička analiza procesa hladnog valjanja tankih pločastih izradaka
Čarija, Zoran: Optimizacija oblika lopatica Francisove turbine
Čavrak, Marko: Modeliranje i simulacija onečišćenja zraka nad širim riječkim područjem/[+Elekronička građa]
Čehić, Zlatan: Analiza izvijanja zakrivljenih grednih nosača
Červar, Boris: Termodinamička analiza termoelektrane srednje snage
Čišić, Dragan: Aktivne prijemne antene za frekvencijsko područje ispod 30 MHz
Čovo, Petar: Povišenje pouzdanosti linije za kalandriranje poli(vinil-kloridnih) trakova s gledišta održavanja

Ć
Ćućilović, Milivoje L.: Sinteza mehanizama za izjednačavanje brzine vučnih lanaca s dugim člancima

D
Damjanovski, Mirko: Analiza utjecajnih faktora na pouzdanost brodskih pogonskih postrojenja s dizelmotornom propulzijom velike specifične snage
Dejhalla, Roko: Istraživanje karakteristika brodskih vijaka s vršnim krilcima primjenom numeričke analize
Dmitrišinović, Aleksandar: Primjena metode konačnih elemenata kod proračuna temelja brodske dizalice
Dobrinić, Julijan: Autoionizacija K ljuske u beta raspadu 64Cu
Dragičević, Viktor: Analiza utjecajnih parametara na emisiju dušikovih oksida iz ložišta
Družeta, Siniša: Utjecaj parametara numreričkle mreže na rezultat simulacija strujanja u plitkim vodama


Đ
E

F
Fafanđel, Nikša: Kritička analiza mogućnosti primjene druge generacije Gert-tehnika u planiranju istraživačkih projekata u brodogradnji
Franković, Bernardo: Analiza izmjene topline u regeneratorima topline
Franković, Dubravko: Optimiranje rada kogeneracijskih postrojenja
Franulović, Marina:
Utjecaj odstupanja koraka na zahvatnoj crti naprezanja u evolventnom ozubljenju; Utjecaj odstupanja koraka na zahvatnoj crti naprezanja u evolventnom ozubljenju/ [+Elektronička građa]
Fučko, Goran: Analiza mogućnosti ugradnje uređaja za klimatizaciju i filtroventilaciju zraka na ratnim brodovima i djelimičnim uvjetima NBH zaštite sa primjerom rješenja na brodovima od cca 400 t

G
Galinac, Trivko: Pokušaj optimizacije distribucije tekućeg naftnog plina u bocama u INA plinu Zagreb
Grubišić, Rajko: Proračun spregnutih horizontalnih i torzionih vibracija brodskog trupa sa širokim palubnim otvorima

H
Haramina, Milan: Analiza korištenja topline u sistemu hlađenja brodskih strojnih kompleksa
Hrgović, Ivica: Analiza kontaktnih naprezanja i deformacija na metalnim prevlakama
Hriešik, Andrej: Optimalizacija proračuna glavnog pogona sa 12 stupnjeva brzina

I
Ikonić, Milan: Određivanje materijala izrade u tehnološkim procesima ljevanja za slučaj serijske proizvodnje odljevaka

J
Jakševac, Nikola: Analiza meritev vibracij in hrupa ladijskih strojev na preizkuševališču in med obratovanjem
Jeras, Dušan: Mogućnosti usavršavanja procesa izgaranja benzinskih motora i pročišćavanja ispušnih plinova
Jurasić, Katica: Diferencijalna geometrija kompleksa pravaca u euklidskom i izotropnom prostoru I indeks 3 na (1)
Jurjević, Robert: Modeliranje dvodimenzionalnog laminarnog stujanja metodom konačnih elemenata
Jurković, Zoran: Modeliranje i simulacija opterećenja alata obradnog procesa
Južnić, Hrvoje: Alati osiguranja kvalitete u proizvodnji brodskih sporohodnih motor / [+Elektronička građa]

K
Kamenarović, Ivan: Stavak o četiri tjemena i srodni problemi
Karabaić, Damir: Utjecaj morskih valova i struja na dopuštene slobodne raspone podmorskih cjevovoda
Kercan, Vladimir: Uzroci nastanka, kriteriji i analiza kavitacije centrifugalnih pumpi
Keserović, Milan: Prilog rješavanju stabilnosti ojačanih ploča metodom konačnih elemenata
Kesić, Milan: Informacijski sistem proizvodne funkcije zasnovan na elektroničkoj obradi podataka
Klapčić, Serđo: Stabilnost pravokutnih izotropnih ploča ojačanih parom ukrštenih ukrućenja u linearnoj oblasti kada je ploča slobodno oslonjena po konturi
Komen, Robert: Anliza krivuljnog mehanizma sa sinusoidalnim osnovnim profilom kod radijalnih strojeva
Korona, Ante: Korelacija ulaganja u faktore proizvodnje i proizvodnog programa proizvodnje užadi
Kralj, Predrag: Optimiziranje brodskih uređaja za destilaciju morske vode
Kraljević, Vladimir: Numeričko rješavanje stabilnosti ploča
Kranjčević, Lado: Računalne simulacije strujanja u otvorenim vodotokovima
Krilić, Tatjana: Osiguranje kvalitete projektnim i konstrukcijskim parametrima broda
Krišković, Nada: Indok djelatnost u brodogradnji
Križan, Božidar: Analiza naprezanja kod zupčanika s unutarnjim evolventnim ozubljenjem
Kudumović, Džafer: Analiza tehnologičnosti konstrukcije i optimalizacija proizvodnje mehaniziranih ravnih oplata za izradu betonskih elemenata

L
Lanc, Domagoj: Numeričko modeliranje elastoviskoplastičnog ponašanja materijala
Lenić, Kristijan: Numerička analiza utjecaja neravnomjernih rubnih temperatura na slobodnu konvekciju u zatvorenom zračnom prostoru / [+Elektronička građa]
Lisek, Jadranka: Prema modelu središnje visokoškolske knjižnice za područje elektrotehnike u Hrvatskoj = [Towards the model of a Croatian central electrical-engineering library]
Lisica, Dragutin: Prilog metodologiji planiranja radova remonta brodova uz korištenje automatske obrade podataka u brodogradilištu JTP Zadar
Lovrin, Neven: Prilog istraživanju naprezanja u evolventnom ozubljenju s velikim prekrivanjem profila
Lovrović, Marin: Analiza planskog preventivnog održavanja strojnog kompleksa brodova trgovačke mornarice pomoću elektroničkog računala
Luttenberger-Runko, Lidija: Prilog praktičnom određivanju korozinog zamora čelika s pesebnim osvrtom na objekte morske tehnologije

Lj

M
Managarov, Petar: Pronalaženje metoda za proračun optimalnih vrijednosti hidrostatskih ležaja kod alatnih strojeva
Marin, Franjo: Sinteza zglobno-polužnih mehanizama
Marunić-Belulović, Gordana: Faktori oblika zuba evolventnog ozubljenja izrađenog alatima s protuberancama
Matković, Milan: Koncentracija naprezanja u kratkim štapovima s polukružnim utorima
Maver, Ante: PTT kao bitna pretpostavka infrastrukture za uspješan razvoj turizma
Medica, Vladimir: Optimizacija vibroizolacije dizelektričnih agregatov v posebno zahtevnih pogojih
Mikac, Tonči: Istraživanja primjene senzora za trošenje i lom alata kod fleksiblilnih obradnih sistema
Miljković, Milica: Metodologija razrade tezaurusa
Mlinarić, Stjepan: Optimizacija toplifikacije grada Pule
Mrakovčić, Tomislav: Optimizacija dimenzija prostorne spojnice
Mrša, Zoran: Analiza fundamentalnih postavki projektiranja optimalnih propelera po metodi uzgonske linije

N
Novak, Zdenko: Prilog istraživanju mjerodavnih opterećenja zupčastih parova traktorskih mjenjača

Nj

O
Obsieger, Boris: Lastnosti zobnikov s sinusoidnim ozobjem
Obsieger, Vilka: Teoretsko istraživanje uzdušne struje i prelaza tvari i energije u rashladnim tornjevima tipa Šoštanj 1
Orlić, Željko: Određivanje naprezanja u korijenu specijalnog ozubljenja
Oršulić, Marijo: Prilog istraživanju procesa kočenja šinskih vozila s radijalnim papučama na bazi azbesta

P
Paliska, Glorija: Univerzalnost i sustavnost alata osiguranja kvalitete
Pavković, Branimir: Optimalizacija korištenja obnovljivih oblika energije upotrebom dizalice topline
Pavletić, Duško: Osiguravanje kvalitete pri odabiru parametara elektrolučnog zavarivanja pomoću računala
Pavletić, Mate: Sustav znanstvenih i tehničkih informacija u Mornaričkom školskom centru
Pecić, Vasilije: Ventilacija strojarskog prostora sa dizelmotornom propulzijom velike specifične snage
Pekić, Zoltan: Softverska podrška aktivnostima projektiranja proizvodnih sustava
Pelić, Vladimir: Povećanje učinkovitosti električne propulzije broda korištenjem energije ispušnih plinova
Perinić, Mladen: Numeričko modeliranje potresnog opterećenja ravninskih konstrukcija
Plašćar, Dubravka: Informacioni sistem i problematika uvodjenja mikrofilma u organizacione okvire INE
Prijatelj, Sašo: Analiza tokovnih pojavov v ventilu motorja z notranjim zgorevanjem
Prebilić, Stanka: Ekonomska dokumentacija u privredi i društvenim djelatnostima općine Rijeka
Prelec, Zmagoslav: Optimizacija stacionarnih režima rada energetskog sistema u Rafineriji nafte
Prpić-Oršić, Jasna: Analiza njihanja broda na harmoničnom valu
Puača, Milan: Sistem dvostepenog nabijanja motora i mogućnost primjene za motore namenjene brodskoj propulziji
Pulišić, Marjan: Numerička analiza vibracija roštilja

Q

R
Račić, Nikola: Simulacija dinamičkih uvjeta rada brodskoga propulzijskoga dizelskog motora
Radić, Miodrag: Istraživanje mogućnosti planiranja istraživačkih projekata u brodogradnji primjenom GERT-tehnike
Radmanović, Vojin: Raspodjela sredstava za osobne dohotke u funkciji upravljanja proizvodnjom u indudstrijskoj OUR-a
Rak, Aris: Istraživanje specijalnog ozubljenja s polinomnim osnovnim profilom

S
Siminiati, Dubravka: Prilog istraživanju dodirnih pritisaka cilindričnih tijela s malim razlikama zakrivljenosti
Sindik, Anton: Analiza korištenja topline ispušnih plinova glavnih brodskih motora
Skoblar, Ante: Analiza zvučnog polja oko vibrirajuće ploče
Smoljan, Božo: Neka istraživanja u području usporednog loma čelika Č.4732
Smrke, Albin: Istraživanje korištenja sunčeve energije u specijalnim uslovima za potrebe JNA
Sok, Anton: Model informacijskog sistema Tehničkog fakulteta Rijeka u Rijeci
Sopta, Luka: Rubni problemi hidrodinamike
Srdoč, Alira: Mogućnosti izgradnje ekspertnog sustava za operativno planiranje proizvodnje u brodoremontu i prijedlog projektnog rješenja njegove realizacije
Stanišić, Tomislav: Sistem dokumentacije i informacije u ratnoj mornarici
Svilar, Milan: Marksov pojam proizvodnih snaga

Š
Šegulja, Ivica: Matematičko modeliranje nestacionarnog strujanja u ispušnim cijevima motora s unutarnjim izgaranjem
Škifić, Jerko: Numeričke simulacije nestacionarnog strujanja fluida u cijevima
Škifić, Nedjeljko: Istraživanje optimalnih mogućnosti prednabijanja brzohodnih dieselovih motora
Šlosar-Brnelić, Mario: Bibliometrijska analiza doktorskih disertacija obranjenih na Tehničkom fakultetu u Rijeci 1974-2002
Štambuk, Ljubica: Bulove jednačine i minimizacija Bulovih funkcija
Štambuk, Slavko: Prilog istraživanju konstrukcije i statike centrifugalnih regulatora brzine dizelmotora

T
Tišma, Nada: Zaštita biblioteka, arhiva, muzeja i dokumentarnih centara od požara, potresa i poplava
Tomašić, Lovorka: Neke primjene teorije rekurzivnih funkcija
Tominović, Klaudio: Prilog analitičkom pristupu dugoročnog planiranja u brodogradnji sa stajališta primjene teorije igara
Traven, Furio: Problemi stabilnosti ploča rješavani metodom konačnih elemenata
Trp, Anica: Termodinamička analiza toplinskih pojava kod rotirajućeg regeneratora topline u sustavu termoelektrane srednje snage
Turk, Danica: Uzajamno transformisanje transcedentnih krivih i površi neposrednim projiciranjem
Turkalj, Goran: Numerička analiza stabilnosti ravninskih okvira

U
Uran, Vedran: Optimiranje sustava za kombiniranu proizvodnju toplinske i električne energije u drvenoj industriji
Uzelac, Mihailo: Utjecaj atmosferskih i eksploatacionih uslova na pogonske parametre sistema turbopuhalo - brodski brzohodi Dizel motor; Prilozi uz magistarski rad: Utjecaj atmosferskih i eksploatacionih uslova na pogonske parametre sistema turbopuhalo - brodski brzohodi dizel motor

V
Vareško, Rafael: Podaci za savijanje brodskih rebara i kontrolu pozicija ukrepnih elemenata oblikovanih sekcija
Vidović, Berislav: Model analize operativne spremnosti tehničkih sustava kopnene vojske oružanih snaga RH
Vizentin, Goran: Analiza stabilnosti okvirnih nosača s polukrutim vezama metodom konačnih elemenata
Vlahinić, Ivan: Automatizacija brodskog elektromagnetskog kompleksa : istraživačka platforma
Vranić, Duško: Kontenerizacija u pomorskom transportu
Vučinić, Dean: Elementi hidrodinamike propulzora minimalnog gubitka energije
Vučković, Boženko: Optimalizacija troškova održavanja i efektivnost proizvodne opreme u uvjetima serijske strojne obrade dijelova

W
Wolf, Igor: Utjecaj geometrijskih parametara na izmjenu topline i karakteristike strujanja zraka kod lamelnih izmjenjivača topline

X
Y

Z
Zamarin, Albert: Hidrodinamičko opterećenje vitkog broda na morskim valovima

Ž
Žgaljić, Ivan: Prilog analizitorzijskih vibracija brodskih dizel motornih postrojenja
Žigulić, Roberto: Analiza vibracija robota
Živić, Marijana: Pouzdanost podsustava istosmjernog napajanja i razvoda

 

POPIS PO PODRUČJIMA

OPĆENITO. ZNANOST I ZNANJE. ORGANIZACIJA. INFORMACIJA...
Krišković, Nada: Indok djelatnost u brodogradnji
Lisek, Jadranka: Prema modelu središnje visokoškolske knjižnice za područje elektrotehnike u Hrvatskoj = [Towards the model of a Croatian central electrical-engineering library]
Miljković, Milica: Metodologija razrade tezaurusa
Pavletić, Mate: Sustav znanstvenih i tehničkih informacija u Mornaričkom školskom centru
Prebilić, Stanka: Ekonomska dokumentacija u privredi i društvenim djelatnostima općine Rijeka
Plašćar, Dubravka: Informacioni sistem i problematika uvodjenja mikrofilma u organizacione okvire INE
Sok, Anton: Model informacijskog sistema Tehničkog fakulteta Rijeka u Rijeci
Stanišić, Tomislav: Sistem dokumentacije i informacije u ratnoj mornarici
Šlosar-Brnelić, Mario: Bibliometrijska analiza doktorskih disertacija obranjenih na Tehničkom fakultetu u Rijeci 1974-2002DRUŠTVENE ZNANOSTI. STATISTIKA. EKONOMIJA. PRAVO..
Korona, Ante: Korelacija ulaganja u faktore proizvodnje i proizvodnog programa proizvodnje užadi
Maver, Ante: PTT kao bitna pretpostavka infrastrukture za uspješan razvoj turizma
Radmanović, Vojin: Raspodjela sredstava za osobne dohotke u funkciji upravljanja proizvodnjom u indudstrijskoj OUR-a
Svilar, Milan: Marksov pojam proizvodnih snaga

 

MATEMATIKA
Čanađija, Marko: Numerička analiza procesa hladnog valjanja tankih pločastih izradaka
Jurasić, Katica: Diferencijalna geometrija kompleksa pravaca u euklidskom i izotropnom prostoru I indeks 3 na (1)
Kamenarović, Ivan: Stavak o četiri tjemena i srodni problemi
Kranjčević, Lado: Računalne simulacije strujanja u otvorenim vodotokovima
Perinić, Mladen: Numeričko modeliranje potresnog opterećenja ravninskih konstrukcija
Štambuk, Ljubica: Bulove jednačine i minimizacija Bulovih funkcija
Tomašić, Lovorka: Neke primjene teorije rekurzivnih funkcija
Turk, Danica: Uzajamno transformisanje transcedentnih krivih i površi neposrednim projiciranjem

 

FIZIKA (MEHANIKA /TOPLINA.TERMODINAMIKA/ ELEKTRICITET. MAGNETIZAM)
Bonefačić, Igor: Termodinamička analiza prijelaza topline i prijenosa tvari u ložištu procesne peći
Braut, Sanjin:
Analiza dinamike rotora
Dobrinić, Julijan: Autoionizacija K ljuske u beta raspadu 64Cu
Družeta, Siniša: Utjecaj parametara numreričkle mreže na rezultat simulacija strujanja u plitkim vodama
Franković, Bernard: Analiza izmjene topline u regeneratorima topline
Jakševac, Nikola: Analiza meritev vibracij in hrupa ladijskih strojev na preizkuševališču in med obratovanjem
Lanc, Domagoj: Numeričko modeliranje elastoviskoplastičnog ponašanja materijala
Lenić, Kristijan: Numerička analiza utjecaja neravnomjernih rubnih temperatura na slobodnu konvekciju u zatvorenom zračnom prostoru / [+Elektronička građa]
Jurjević, Robert: Modeliranje dvodimenzionalnog laminarnog stujanja metodom konačnih elemenata
Karabaić, Damir: Utjecaj morskih valova i struja na dopuštene slobodne raspone podmorskih cjevovoda
Kercan, Vladimir: Uzroci nastanka, kriteriji i analiza kavitacije centrifugalnih pumpi
Keserović, Milan: Prilog rješavanju stabilnosti ojačanih ploča metodom konačnih elemenata
Klapčić, Serđo: Stabilnost pravokutnih izotropnih ploča ojačanih parom ukrštenih ukrućenja u linearnoj oblasti kada je ploča slobodno oslonjena po konturi
Kraljević, Vladimir: Numeričko rješavanje stabilnosti ploča
Obsieger, Vilka: Teoretsko istraživanje uzdušne struje i prelaza tvari i energije u rashladnim tornjevima tipa Šoštanj 1
Siminiati, Dubravka: Prilog istraživanju dodirnih pritisaka cilindričnih tijela s malim razlikama zakrivljenosti
Skoblar, Ante: Analiza zvučnog polja oko vibrirajuće ploče
Sopta, Luka: Rubni problemi hidrodinamike
Šegulja, Ivica: Matematičko modeliranje nestacionarnog strujanja u ispušnim cijevima motora s unutarnjim izgaranjem
Škifić, Jerko: Numeričke simulacije nestacionarnog strujanja fluida u cijevima
Traven, Furio: Problemi stabilnosti ploča rješavani metodom konačnih elemenata
Trp, Anica: Termodinamička analiza toplinskih pojava kod rotirajućeg regeneratora topline u sustavu termoelektrane srednje snage
Wolf, Igor: Utjecaj geometrijskih parametara na izmjenu topline i karakteristike strujanja zraka kod lamelnih izmjenjivača topline
Žigulić, Roberto: Analiza vibracija robota

 

ZAŠTITA OD NESREĆA. PREVENCIJA NESREĆA /ZAŠTITA OD POŽARA
Čavrak, Marko:
Modeliranje i simulacija onečišćenja zraka nad širim riječkim područjem/[+Elekronička građa]
Tišma Nada:
Zaštita biblioteka, arhiva, muzeja i dokumentarnih centara od požara, potresa i poplava

 

INŽENJERSTVO. TEHNIKA/TEHNOLOGIJA OPĆENITO
Bračković, Samir: Elastično temeljenje dizel agregata
Ćućilović, Milivoje L.: Sinteza mehanizama za izjednačavanje brzine vučnih lanaca s dugim člancima
Komen, Robert: Anliza krivuljnog mehanizma sa sinusoidalnim osnovnim profilom kod radijalnih strojeva
Marin, Franjo: Sinteza zglobno-polužnih mehanizama
Novak, Zdenko: Prilog istraživanju mjerodavnih opterećenja zupčastih parova traktorskih mjenjača

 

ISPITIVANJE MATERIJALA. ENERGETSKA POSTROJENJA, ELEKTRANE
Crnogorac, Slavko: Ispitivanje sklonosti pojavama pukotina navara od austenitnog čelika
Červar, Boris: Termodinamička analiza termoelektrane srednje snage
Luttenberger-Runko, Lidija: Prilog praktičnom određivanju korozinog zamora čelika s pesebnim osvrtom na objekte morske tehnologije
Matković, Milan: Koncentracija naprezanja u kratkim štapovima s polukružnim utorima
Pavković, Branimir: Optimalizacija korištenja obnovljivih oblika energije upotrebom dizalice topline
Prelec, Zmagoslav: Optimizacija stacionarnih režima rada energetskog sistema u Rafineriji nafte
Smrke, Albin: Istraživanje korištenja sunčeve energije u specijalnim uslovima za potrebe JNA

 

STROJARSTVO. NUKLEARNA TEHNOLOGIJA. ELEKTROTEHNIKA
Baničević, Krsto: Analiza iskorištenja energije ispušnih plinova dizel-motora za dodatni pogon osovinskog voda
Barišić, Branimir: Analiza procesa izvlačenja i istiskivanja primjenom stohastičkog i numeričkog modeliranja
Bilić, Damir: Temeljenje znanstvenog pristupa kod utvrđivanja plana zavarivanja čelika povišene čvrstoće
Budić, Ivan: Utjecaj tehnoloških i pogonskih parametara na debljinu stijenke tankostijenih odljevaka
Bukša, Ante: Istraživanje raspodjele opterećenja kod zupčanih prijenosa s višestrukim zahvatom
Buljan, Rudolf: Optimalna prirodno-uranska rešetka sa proračunom osnovnih dimenzija reaktora uključivši i primarno kolo hlađenja
Cukor, Goran: Optimizacija procesa obrade odvajanjem strugotine
Cvitković, Jasna: Prilog istraživanju ozubljenja s paraboličnim osnovnim profilom
Čarija, Zoran: Optimizacija oblika lopatica Francisove turbine
Čišić, Dragan: Aktivne prijemne antene za frekvencijsko područje ispod 30 MHz
Franković, Dubravko: Optimiranje rada kogeneracijskih postrojenja
Franulović, Marina: Utjecaj odstupanja koraka na zahvatnoj crti naprezanja u evolventnom ozubljenju; Utjecaj odstupanja koraka na zahvatnoj crti naprezanja u evolventnom ozubljenju [Elektronička građa]
Galinac, Trivko: Pokušaj optimizacije distribucije tekućeg naftnog plina u bocama u INA plinu Zagreb
Hrgović, Ivica: Analiza kontaktnih naprezanja i deformacija na metalnim prevlakama
Hriešik, Andrej: Optimalizacija proračuna glavnog pogona sa 12 stupnjeva brzina
Ikonić, Milan: Određivanje materijala izrade u tehnološkim procesima ljevanja za slučaj serijske proizvodnje odljevaka
Jeras, Dušan: Mogućnosti usavršavanja procesa izgaranja benzinskih motora i pročišćavanja ispušnih plinova
Jurković, Zoran: Modeliranje i simulacija opterećenja alata obradnog procesa
Križan, Božidar: Analiza naprezanja kod zupčanika s unutarnjim evolventnim ozubljenjem
Lovrin, Neven: Prilog istraživanju naprezanja u evolventnom ozubljenju s velikim prekrivanjem profila
Managarov, Petar: Pronalaženje metoda za proračun optimalnih vrijednosti hidrostatskih ležaja kod alatnih strojeva
Marunić-Belulović, Gordana: Faktori oblika zuba evolventnog ozubljenja izrađenog alatima s protuberancama
Medica, Vladimir: Optimizacija vibroizolacije dizelektričnih agregatov v posebno zahtevnih pogojih
Mikac, Tonči: Istraživanja primjene senzora za trošenje i lom alata kod fleksiblilnih obradnih sistema
Mrakovčić, Tomislav: Optimizacija dimenzija prostorne spojnice
Obsieger, Boris: Lastnosti zobnikov s sinusoidnim ozobjem
Orlić, Željko: Određivanje naprezanja u korijenu specijalnog ozubljenja
Pavletić, Duško: Osiguravanje kvalitete pri odabiru parametara elektrolučnog zavarivanja pomoću računala
Prijatelj, Sašo: Analiza tokovnih pojavov v ventilu motorja z notranjim zgorevanjem
Puača, Milan: Sistem dvostepenog nabijanja motora i mogućnost primjene za motore namenjene brodskoj propulziji
Rak, Aris: Istraživanje specijalnog ozubljenja s polinomnim osnovnim profilom
Sindik, Anton: Analiza korištenja topline ispušnih plinova glavnih brodskih motora
Škifić, Nedjeljko: Istraživanje optimalnih mogućnosti prednabijanja brzohodnih dieselovih motora
Štambuk, Slavko: Prilog istraživanju konstrukcije i statike centrifugalnih regulatora brzine dizelmotora
Uran, Vedran: Optimiranje sustava za kombiniranu proizvodnju toplinske i električne energije u drvenoj industriji
Vlahinić, Ivan: Automatizacija brodskog elektromagnetskog kompleksa : istraživačka platforma
Žgaljić, Ivan: Prilog analizitorzijskih vibracija brodskih dizel motornih postrojenja
Živić, Marijana: Pouzdanost podsustava istosmjernog napajanja i razvoda

 

CIVILNO I GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
Čehić, Zlatan: Analiza izvijanja zakrivljenih grednih nosača
Kudumović, Džafer: Analiza tehnologičnosti konstrukcije i optimalizacija proizvodnje mehaniziranih ravnih oplata za izradu betonskih elemenata
Pulišić, Marjan: Numerička analiza vibracija roštilja
Turkalj, Goran: Numerička analiza stabilnosti ravninskih okvira
Vizentin, Goran: Analiza stabilnosti okvirnih nosača s polukrutim vezama metodom konačnih elemenata

 

VOJNA TEHNIKA
Vidović, Berislav: Model analize operativne spremnosti tehničkih sustava kopnene vojske oružanih snaga RH

 

TRANSPORTNA TEHNIKA / TEHNIKA PLOVILA. POMORSKA TEHNIKA. ČAMCI. BRODOVI. BRODOGRADNJA
Baučić, Ante: Prilog metodološkom pristupu određivanja prioriteta u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u jugoslavenskoj brodogradnji
Begonja, Davor: Analiza gibanja i opterećenja dvotrupaca
Bratonja, Pavle: Prilog istraživanju optimalnih odstojanja oslonaca dohvatnika brodskih okretnih dizalica
Bronzan, Bruno: Analiza teretnoga sustava prirodnoga ukapljenog plina na brodovima i izbor tipa strojarnica
Damjanovski, Mirko: Analiza utjecajnih faktora na pouzdanost brodskih pogonskih postrojenja s dizelmotornom propulzijom velike specifične snage
Dejhalla, Roko: Istraživanje karakteristika brodskih vijaka s vršnim krilcima primjenom numeričke analize
Dmitrišinović, Aleksandar: Primjena metode konačnih elemenata kod proračuna temelja brodske dizalice
Fafanđel, Nikša: Kritička analiza mogućnosti primjene druge generacije Gert-tehnika u planiranju istraživačkih projekata u brodogradnji
Grubišić, Rajko: Proračun spregnutih horizontalnih i torzionih vibracija brodskog trupa sa širokim palubnim otvorima
Haramina, Milan: Analiza korištenja topline u sistemu hlađenja brodskih strojnih kompleksa
Kralj, Predrag: Optimiziranje brodskih uređaja za destilaciju morske vode
Krilić, Tatjana: Osiguranje kvalitete projektnim i konstrukcijskim parametrima broda
Lisica, Dragutin: Prilog metodologiji planiranja radova remonta brodova uz korištenje automatske obrade podataka u brodogradilištu JTP Zadar
Lovrović, Marin: Analiza planskog preventivnog održavanja strojnog kompleksa brodova trgovačke mornarice pomoću elektroničkog računala
Mrša, Zoran: Analiza fundamentalnih postavki projektiranja optimalnih propelera po metodi uzgonske linije
Oršulić, Marijo: Prilog istraživanju procesa kočenja šinskih vozila s radijalnim papučama na bazi azbesta
Pecić, Vasilije: Ventilacija strojarskog prostora sa dizelmotornom propulzijom velike specifične snage
Pelić, Vladimir: Povećanje učinkovitosti električne propulzije broda korištenjem energije ispušnih plinova
Prpić-Oršić, Jasna: Analiza njihanja broda na harmoničnom valu
Račić, Nikola: Simulacija dinamičkih uvjeta rada brodskoga propulzijskoga dizelskog motora
Radić, Miodrag: Istraživanje mogućnosti planiranja istraživačkih projekata u brodogradnji primjenom GERT-tehnike
Srdoč, Alira: Mogućnosti izgradnje ekspertnog sustava za operativno planiranje proizvodnje u brodoremontu i prijedlog projektnog rješenja njegove realizacije
Tominović, Klaudio: Prilog analitičkom pristupu dugoročnog planiranja u brodogradnji sa stajališta primjene teorije igara
Uzelac, Mihailo: Utjecaj atmosferskih i eksploatacionih uslova na pogonske parametre sistema turbopuhalo - brodski brzohodi Dizel motor; Prilozi uz magistarski rad: Utjecaj atmosferskih i eksploatacionih uslova na pogonske parametre sistema turbopuhalo - brodski brzohodi dizel motor
Vareško, Rafael: Podaci za savijanje brodskih rebara i kontrolu pozicija ukrepnih elemenata oblikovanih sekcija
Vučinić, Dean: Elementi hidrodinamike propulzora minimalnog gubitka energije
Zamarin, Albert: Hidrodinamičko opterećenje vitkog broda na morskim valovima

 

UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJA U INDUSTRIJI, TRGOVINI I KOMUNIKACIJAMA
Avelini, Ivanka: Kratkoročno planiranje proizvodnje u industrijskoj radnoj organizhaciji s posebnim osvrtom na informacije pripreme proizvodnje kao podloga za izradu plana proizvodnje
Banić, Neno: Optimizacija proizvodnje brodova u fazi opremanja primjenom matrične organizacije
Blažević, Dalibor: Softverska podrška aktivnostima plansko-izvršne funkcije poduzeća
Brusić, Vladimir: Izrada operativnih planova proizvodnje upotrebom računara
Čovo, Petar: Povišenje pouzdanosti linije za kalandriranje poli(vinil-kloridnih) trakova s gledišta održavanja
Južnić, Hrvoje: Alati osiguranja kvalitete u proizvodnji brodskih sporohodnih motor / [+Elektronička građa]
Kesić, Milan: Informacijski sistem proizvodne funkcije zasnovan na elektroničkoj obradi podataka
Paliska, Glorija: Univerzalnost i sustavnost alata osiguranja kvalitete
Pekić, Zoltan: Softverska podrška aktivnostima projektiranja proizvodnih sustava
Vranić, Duško: Kontenerizacija u pomorskom transportu
Vučković, Boženko: Optimalizacija troškova održavanja i efektivnost proizvodne opreme u uvjetima serijske strojne obrade dijelova

 

KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
Dragičević, Viktor: Analiza utjecajnih parametara na emisiju dušikovih oksida iz ložišta
Smoljan, Božo: Neka istraživanja u području usporednog loma čelika Č.4732

 

GRAĐEVINSKI ZANAT. GRAĐEVINSKI MATERIJALI. GRAĐ.PRAKSA I POSTUPCI
Fučko, Goran: Analiza mogućnosti ugradnje uređaja za klimatizaciju i filtroventilaciju zraka na ratnim brodovima i djelimičnim uvjetima NBH zaštite sa primjerom rješenja na brodovima od cca 400 t
Mlinarić, Stjepan: Optimizacija toplifikacije grada Pule

 

ARHITEKTURA
Butorac, Jelena: Studija optimalnih mogućnosti zaštite od požara visokih objekata pri projektiranju komunikacija sa posebnim osvrtom na stambene objekte

 

Datum zadnje promjene
: 26.03.2012      Primjedbe i sugestije šaljite na knjiznica@riteh.hr
Copyright (c) 2005. www.riteh.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..