Tehnički fakultet u Rijeci
VODIČ ZA KORISNIKE

______________________________________________________________________________________

RAZNE UPUTE
• Upute Fakulteta
- Upute za pisanje diplomskih radova i sl.

• Upute Knjižnice
- upute za formu završnih radova (.pdf)
- upute za formu diplomskih radova (.pdf)

__________________________________________________________________________

 

• Podaci o knjižnici
• Upis i korištenje usluga Knjižnice
• Usluge
• Pravila ponašanja korisnika

 

PODACI O KNJIŽNICI

OPĆI PODACI
Na Tehničkom fakultetu u Rijeci od 1960. godine djeluje fakultetska knjižnica koja je po svojoj namjeni specijalnog tipa. Poslovanje knjižnice uređeno je Pravilnikom o knjižnici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijecii u skladu s drugim zakonskim i općim aktima i dokumentima Fakulteta, a prikazano u Godišnjaku Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Upravljanje kvalitetom provodi se putem Sustava upravljanja kvalitetom, sukladno normi ISO 9001:2000. Za korisnike su podaci o knjižnici, upisu i korištenju usluga, uslugama i pravilima ponašanja, dostupni na ovim stranicama, putem prospekta knjižnice i na vidljivom mjestu u prostoru knjižnice.

PODACI O PROSTORU
Knjižnica obuhvaća površinu od 403 m2, a podijeljena je u dvije etaže. Na gornjoj etaži nalazi se korisnički prostor i dva ureda za osoblje. Osim posudbenog dijela sa izdvojenim malim djelom fonda najtraženije studentske literature, korisnici imaju na raspolaganju čitaonicu s ukupno 57 sjedala. Jedan dio čitaonice u kojoj je izložena tekuća periodika ima 33 mjesta, a drugi izdvojeni dio ima još 24 mjesta predviđena za rad na računalima. Na ovom prostoru nalaze se i kartični katalozi te pristup računalu za pregledavanje e-oblika diplomskih i završnih radova i sl. Na donjoj etaži nalazi se spremište u kojem je smješten najveći dio fonda knjižnice - periodičke publikacije, omeđene publikacije, referentna zbirka, neknjižna građa itd.

PODACI O FONDU
Knjižnica prikuplja i obrađuje knjižničnu građu prema prihvaćenim svjetskim standardima za katalogizaciju i klasifikaciju. Nabava novih publikacija provodi se u suradnji s profesorima, Knjižničnim odborom i Povjerenstvom za izdavačku djelatnost i knjižnicu. Građa se računalno obrađuje u programskom paketu CROLIST od 1994.g., a zapisi se mogu pregledavati putem on-line kataloga knjižnice Tehničkog fakulteta. U svom fondu Knjižnica posjeduje - prema podacima inventure u 2011. g. - više od 20.400 svezaka knjiga, doktorskih disertacija, magistarskih radova, pravilnika i standarda, 4.400 svezaka časopisa i 1.700 primjeraka neknjižne građe (posebni otisci, brošure, CD-i i sl.).

 

UPIS I KORIŠTENJE USLUGA KNJIŽNICE
Za korištenje usluga Knjižnice korisnik mora biti upisan ili evidentiran.
Pravo na upis i korištenje usluga u Knjižnici imaju studenti Tehničkog fakulteta Rijeka, zaposlenici, umirovljeni nastavnici i vanjski suradnici Fakulteta. Pravo na korištenje usluga Knjižnice imaju i ostali građani. Članstvo u Knjižnici i korištenje usluga je besplatno.
Studenti Fakulteta se u Knjižnicu upisuju svake nove akademske godine ispunjavanjem upisnice uz predočenje istidentske kartice (x-ice). Vanjski suradnici se upisuju uz predočenje osobne iskaznice.
Ostali građani imaju pravo korištenja građe u čitaonici, a iznimno i posudbe.

 

USLUGE KNJIŽNICE

• Korištenje i posudba knjižnične građe
• Korištenje prostora čitaonice i računalne čitaonice
• Pristup informacijama o knjižničnom fondu i ostalim knjižničnim resursima
• Informacijske i edukacijske usluge
• Posebne usluge za zaposlenike Fakulteta

 

KORIŠTENJE I POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE
Pravo posudbe
Pravo posudbe knjiga iz fonda Knjižnice imaju redoviti i izvanredni studenti, poslijediplomanti, zaposlenici, umirovljeni zaposlenici Fakulteta i vanjski suradnici.
Ostali građani imaju pravo korištenja građe u čitaonici, a iznimno i posudbe.
Pravo međuknjižnične posudbe imaju knjižnice RH.

Zaduživanje i rokovi posudbe
Studenti imaju pravo posudbe tri knjige na rok od mjesec dana, s mogućnošću produljenja roka na još jedan mjesec (e-mailom: knjiznica@riteh.hr, telefonski na broj 651-433 ili osobnim dogovorom u Knjižnici). Ako je rok posudbe istekao nije moguće produljenje, već knjige treba razdužiti, platiti zakasninu te se ponovno zadužiti.

Kod studenata koji pripremaju diplomski ispit, poslijediplomanata, djelatnika Fakulteta te ostalih građana i knjižnica u međuknjižničnoj posudbi, postavljaju se drugi uvjeti posudbe prema okolnostima i uz dogovor s knjižničarom.

Korisnici upisani u knjižnicu Tehničkog fakulteta mogu u svakom trenutku sami provjeriti koje su knjige zadužili i kada. Potrebno je putem web stranica knjižnice Tehničkog fakulteta pristupiti Crolist - katalogu Tehničkog fakulteta te otvoriti opciju "Podaci za korisnika". Korisnik tad upisuje cijeli broj studentske x-ice ili barkod broj s članske iskaznice te prvih 7 znamenki svojeg JMBG-a.Zakasnine

Ako korisnik prekorači rok posudbe plaća zakasninu. Visina zakasnine iznosi:
- kod redovne posudbe – 1,00 (jedna) kuna po knjizi, po danu
- kod građe koja se posuđuje pod posebnim uvjetima – 5,00 (pet) kuna po knjizi, po danu


Građa koja se ne posuđuje izvan prostora Knjižnice

Knjižničnu građu koja se isključivo koristi u čitaonici čine:
- priručna građa (rječnici, priručnici, enciklopedije, atlasi, zbornici, standardi, pravila Hrvatskog registra brodova i sl.),
- časopisi,
- doktorske disertacije, magistarske radnje i diplomski radovi.

Građa koja se posuđuje pod posebnim uvjetima
- strojarski priručnik se posuđuje studentima Fakulteta na jedan dan, uz polog osobne iskaznice ili indeksa, samo za potrebe nastave odnosno ispita,
- pojedini naslovi udžbenika po zahtjevu nastavnika posuđuju se studentima Fakulteta na jedan dan, uz polog osobne iskaznice ili indeksa, samo za potrebe nastave odnosno ispita,
- posljednji primjerak udžbeničke tj. ispitne literature posuđuje se svim korisnicima ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 13,00 do 8,30 sati drugi dan, odnosno petkom od 13,00 do ponedjeljka do 8,30 sati, uz polog osobne iskaznice ili indeksa (ista građa se može posuditi i samo na sat vremena izvan prostora Knjižnice, također uz polog osobne iskaznice ili indeksa),
- časopisi i referentna literatura (rječnici, priručnici i sl.) posuđuju se samo djelatnicima Fakulteta na nekoliko dana (do 7 dana najviše) uz napomenu da ta knjižnična građa bude u prostoru Fakulteta kako bi u slučaju potrebe i drugih korisnika bila odmah dostupna,
- CD-i i DVD-i u privitku pojedinih časopisa koji se odnose na područje računarstva i informatike posuđuju se voditelju Računalne službe Fakulteta,
- ostalim korisnicima izvan Fakulteta iznimno se izvan čitaonice, kod opravdanih razloga posuđuje knjižnična građa koja je u redovnoj posudbi, uz polog osobne iskaznice ili pod nekim drugim uvjetima koje odredi osoblje Knjižnice.

 

KORIŠTENJE PROSTORA ČITAONICE I RAČUNALNE ČITAONICE
Korisnik može koristiti prostor čitaonice bez računala ili s računalima.
Čitaonica korisnicima služi za učenje i tihi rad te korištenje građe iz cjelokupnog fonda Knjižnice. Knjižničar korisniku daje građu za korištenje u čitaonici i kasnije od njega tu građu i preuzima.
U dogovoru s knjižničarom korisniku se može fotokopirati nekoliko stranica iz stučnog časopisa ili priručne literature. U ovom prostoru nalazi se i izdvojeno računalo na kojem je moguće pregledavanje e-oblika diplomskih, završnih radova i sl.

U računalnoj čitaonici korisnici mogu koristiti računala prema Pravilniku o načinu korištenja javnih računala u čitaonici knjižnice tj. ako posjeduju osnovna znanja i vještine u njihovom korištenju (Windows, Internet, Word...) te ako posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet za pristup. Računala se koriste isključivo za potrebe studija na Fakultetu i stručno usavršavanje (izrada pismenih radova, pretraživanje on-line kataloga i baza podataka, pretraživanje mrežnih stranica).
Korisnik može printati nekoliko stranica teksta, ako sam donese papire, te se obvezatno javi osoblju knjižnice.

U čitavom prostoru čitaonice omogućen je bežični pristup internetu korisnicima koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA O KNJIŽNIČNOM FONDU I RESURSIMA
Putem web stranica Knjižnice pristupa se on-line katalogu knjižnice Tehničkog fakulteta i posebnim katalozima knjižničnih zbirki koje su u fondu Knjižnice, drugim katalozima i bazama podataka te raznim informacijama i knjižničnim resursima.

 

INFORMACIJSKE I EDUKACIJSKE USLUGE
Knjižničar upoznaje korisnike sa Knjižnicom (pravilima rada, fondom, katalogom, relevantnim bazama podataka i sl.) i sa važnim i srodnim knjižnicama u Rijeci, Hrvatskoj i svijetu.
Knjižničar pomaže korisnicima u nalaženju literature, korištenju kataloga, pripremi radova. Daje referalne i referentne informacije te informacije o svekolikoj građi iz fonda Knjižnice i fonda ostalih knjižnica. Pretražuje, upućuje i pomaže pri pretraživanju relevantnih baza podataka i mrežnih izvora. Organizira edukaciju po zahtjevu korisnika.

 

POSEBNE USLUGE ZA ZAPOSLENIKE FAKULTETA
Posebne usluge za zaposlenike Fakulteta jesu:
- međuknjižnična posudba za građu koju knjižnica ne posjeduje u svom fondu,
- sadržajna obrada (UDK) stručnih i znanstvenih radova zaposlenika Fakulteta,
- dodjela ISBN broja za tiskanje knjiga i drugih omeđenih publikacija (bez obzira na medij na kojem se objavljuju), ako je izdavač ili suizdavač Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA
Informiranje
Prilikom upisa i korištenja usluga Knjižnice korisnik je obavezan pročitati i pridržavati se pravila o upisu, uslugama, posudbi i korištenju građe, ponašanju, stegovnim mjerama itd. Navedeni sadržaj se nalazi na vidljivom mjestu u prostoru Knjižnice i na mrežnim stranicama Knjižnice (www.riteh.hr = stranice Tehničkog fakulteta – Ustroj – Knjižnica).

Boravak u prostoru Knjižnice
Ako korisnik želi koristiti prostor čitaonice, prilikom ulaska u Knjižnicu javlja se knjižničaru i daje na uvid indeks ili studentsku iskaznicu tj. osobnu iskaznicu ako nije student ovog Fakulteta. U spremište Knjižnice korisnici nemaju pravo pristupa osim ako nisu dobili posebnu dozvolu knjižničara.
Ako korisnik želi koristiti građu u prostoru čitaonice obraća se knjižničaru koji mu daje građu i od njega kasnije tu građu i preuzima. Pristup časopisima koji se nalaze u prostoru čitaonice je slobodan, ali se korisnik obvezatno mora javiti knjižničaru da će tu građu koristiti. Zabranjeno je neovlašteno i neevidentirano iznošenje knjižnične građe iz prostora Knjižnice. U slučaju potrebe fotokopiranja nekoliko stranica iz stučnog časopisa ili priručne literature, korisnik se mora javiti knjižničaru.
Korisnici mogu koristiti računala ako posjeduju osnovna znanja i vještine za njihovo korištenje. Prije prvog korištenja računala korisnik je dužan pročitati "Pravila za korištenje javnih računala u čitaonici knjižnice" koja se nalaze pokraj svakog računala i postupati prema njima. U slučaju potrebe printanja korisnik se mora javiti knjižničaru.
U Knjižnici se ne smije glasno govoriti, pušiti, jesti ili na bilo koji način uznemiravati druge korisnike i remetiti njihov rad. Korisnik mora poštivati upute i upozorenja osoblja Knjižnice.

Postupanje s knjižničnom građom
Korisnik je dužan pažljivo postupati s knjižničnom građom koja mu je dana na korištenje. Nije dopušteno grubo i nepažljivo listanje, savijanje listova, pisanje, podvlačenje, izrezivanje itd.

Posudba knjižnične građe
Korisnik je kod redovne posudbe građe te kod građe koja se posuđuje pod posebnim uvjetima, obavezan vratiti posuđenu građu u predviđenom roku i neoštećenu.
U slučaju vraćanja posuđene građe izvan predviđenog roka korisnik plaća zakasninu.
U slučaju oštećenja ili gubitka knjižnične građe korisnik ju je dužan nadoknaditi drugim primjerkom istog naslova. Ukoliko je izdanje rasporedano korisnik je dužan nadoknaditi stvarnu protuvrijenost građe utvrđenu službenom procjenom Knjižnice ili ju nadoknaditi sličnim naslovom prema dogovoru s voditeljem Knjižnice.
U slučaju prekida ili završetka studiranja student mora izvršiti sve obveze prema knjižnici (vratiti knjige, podmiriti dugovanja i sl.).

Stegovne mjere prema korisnicima koji ne postupaju prema utvrđenim pravilima
Ako korisnik remeti red i mir u čitaonici osoblje Knjižnice će ga opomenuti, a može ga i udaljiti iz prostora. Događaj će se evidentirati kao službena zabilješka. Osoblje također može, ako postoji osnova sumnje da korisnik bez dopuštenja i neevidentirano iznosi knjižničnu građu iz prostora Knjižnice, zatražiti od korisnika da pokaže sadržaj osobnih stvari koje ima sa sobom (torbe, jakne...)
Korisnik koji krši odredbe Pravilnika tj. zanemaruje svoje obveze, upute i upozorenja knjižničnog osoblja, može na određeno vrijeme ili trajno izgubiti neka ili sva prava korištenja usluga Knjižnice. Svim obvezama koje su nastale na osnovi Pravilnika, a nisu izvršene, korisnik mora udovoljiti i nakon što mu prestane neko ili sva prava korištenja usluga Knjižnice.
U slučaju prekida ili završetka studiranja ako student ne izvrši sve obveze prema Knjižnici ne može dobiti osobnu dokumentaciju odnosno ne može pristupiti obrani rada.
U slučaju da korisnik ne plati zakasninu ili da u slučaju oštećenja ili gubitka knjižnične građe istu ne nadoknadi, ne može se koristiti uslugama Knjižnice. Korisnik tada podliježe Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata. U slučaju da se radi o korisnicima koji nisu studenti Fakulteta Dekan donosi odluku o daljnjem postupanju.

 

Datum zadnje promjene
: 06.09.2012      Primjedbe i sugestije šaljite na knjiznica@riteh.hr
Copyright (c) 2005. www.riteh.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..